Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΚΛΙΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 50.000M3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: EΥΑΘ Δ/νση Έργων Μελετών & Ανάπτυξης
Χρονολογία Ανάθεσης: 2008
Προϋπολογισμός Έργου: 510.000€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ΧΥΤΑ Ταγαράδωνήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης της κλίνης για την απόθεση της παραγόμενης ιλύος της ΕΕΛ “Γαλλικού” με σκοπό την ασφαλή, προσωρινή αποθήκευση της αδρανοποιημένης και ασβεστοποιημένης ιλύος, μέχρι την κατασκευή της Μονάδος Θερμικής Επεξεργασίας της ιλύος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η παραγόμενη ιλύς της ΕΕΛ “Γαλλικού” - περί τους 135tn/day - συσσωρεύεται στους χώρους της ΕΕΛ με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων αφενός στην υγεία των εργαζομένων στο χώρο - οι όγκοι ιλύος αποτελούν εστίες μόλυνσης - και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και αφετέρου στο φυσικό περιβάλλον.

Ο χώρος που προτείνεται για τη κατασκευή της κλίνης βρίσκεται παραπλεύρως του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων, σε έκταση εντός των ορίων του οικοπέδου του Χ.Υ.Τ.Α..

Η συνολική χωρητικότητα της κλίνης, λαμβάνοντας υπόψη το τελικό ανάγλυφο μετά τις εργασίες διαμόρφωσης του πυθμένα από πλευράς κλίσεων και ποιότητας επιφάνειας, υπολογίστηκε σε 50.000m3, ενώ ο χρόνος ζωής της κλίνης σε 372 ημέρες.

Συνοπτικά, το μελετηθέν έργο περιλαμβάνει τα εξής:
Η συλλεγόμενη ποσότητα στραγγισμάτων μεταφέρεται με βυτία στην υφιστάμενη ΕΕΣ.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των προαναφερόμενων έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της προσωρινής, ασφαλούς απόθεσης της παραγόμενης από την ΕΕΛ Γαλλικού ιλύος.