Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΚΛΙΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 50.000M3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΑΘ Δ/νση Έργων Μελετών & Ανάπτυξης
Χρονολογία Ανάθεσης: 2008
Προϋπολογισμός Έργου: 1.110.849€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της εν θέματι μελέτης ΚΛΙΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 50.000M3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣήτο ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των κλινών για την απόθεση της παραγόμενης ιλύος της ΕΕΛ “Γαλλικού” με σκοπό την ασφαλή, προσωρινή αποθήκευση της αδρανοποιημένης και ασβεστοποιημένης ιλύος, μέχρι την κατασκευή της Μονάδος Θερμικής Επεξεργασίας της ιλύος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η παραγόμενη ιλύς της ΕΕΛ “Γαλλικού” - περί τους 135tn/day - συσσωρεύεται στους χώρους της ΕΕΛ με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων αφενός στην υγεία των εργαζομένων στο χώρο - οι όγκοι ιλύος αποτελούν εστίες μόλυνσης - και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και αφετέρου στο φυσικό περιβάλλον.

Ο χώρος που προτείνεται για τη κατασκευή της κλίνης βρίσκεται παραπλεύρως της υφιστάμενης ΕΕΛ Γαλλικού, σε έκταση εντός των ορίων του οικοπέδου της ΕΕΛ και βόρεια αυτής.

Η συνολική χωρητικότητα, λαμβάνοντας υπόψη το τελικό ανάγλυφο μετά τις εργασίες διαμόρφωσης του πυθμένα από πλευράς κλίσεων και ποιότητας επιφάνειας υπολογίστηκε σε 50.000m3.

Συνοπτικά, οι εργασίες ήταν οι εξής:
Τα στραγγίσματα μεταφέρονται μέσω αγωγών βαρύτητας, διαμέτρου Φ315mm, στο προτεινόμενο τελικό φρεάτιο συλλογής των λυμάτων, απ’ όπου και μέσω αγωγού - ο οποίος δεν αποτελούσε αντικείμενο της εν θέματι μελέτης - μεταφέρονται σε υφιστάμενο φρεάτιο για να καταλήξουν στην ΕΕΛ.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της προσωρινής, ασφαλούς απόθεσης της παραγόμενης από την ΕΕΛ Γαλλικού ιλύος.