Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λευκώνα Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2005
Προϋπολογισμός Έργου: 120.000€ (τιμές 2006)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν  ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των απαιτούμενων εξυγιαντικών έργων (έργα διαχείρισης ομβρίων και έργα διαμόρφωσης τελικού αναγλύφου) για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Λευκώνα, ήτοι:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η μακροχρόνια λειτουργία των ΧΑΔΑ, με ελάχιστα μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, επιβάλλει την προώθηση άμεσης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της υπάρχουσας κατάστασης.

Όσον αφορά το συνολικό όγκο των αποθέσεων, αυτός έφτανε:
Για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Ανατολικού χειμάρρου, Δυτικού χειμάρρου και περιοχής Σκοπευτηρίου, τα έργα περιελάμβαναν:
Όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αγ. Γεωργίου, αυτά περιελάμβαναν:
ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την πολύχρονη λειτουργία των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Λευκώνα.