Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σκουτάρεως Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2005
Προϋπολογισμός Έργου: 119.000€ (τιμές 2006)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των απαιτούμενων εξυγιαντικών έργων για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Σκουτάρεως, δηλαδή:
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η μακροχρόνια λειτουργία των ΧΑΔΑ, με ελάχιστα μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, επιβάλλει την προώθηση άμεσης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της υπάρχουσας κατάστασης.

Όσον αφορά το συνολικό όγκο των αποθέσεων, αυτός έφτανε:
Για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, τα έργα περιελάμβαναν:
ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την πολύχρονη λειτουργία των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Σκουτάρεως.