Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΒΙ.ΠΕ) ΚΙΛΚΙΣ
Αναθέτουσα Αρχή: IMH Ltd Creative
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η μονάδα κατασκευάζεται στη ΒΙ.ΠΕ. Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣτου Κιλκίς και συγκεκριμένα στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ.20 και καλύπτει συνολική έκταση 8 στρεμμάτων.

Η μέθοδος που επιλέγεται για την κοκκοποίηση των ελαστικών είναι αυτή της μηχανικής διάσπασης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το εργοστάσιο εξοπλίζεται κατάλληλα ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις παρακάτω λειτουργίες:
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι περίπου 670KW. Οι απαιτήσεις σε αέρα για τις μονάδες φιλτραρίσματος του αέρα υπολογίζονται σε 2,5m3/h στα 6 bar.

Στη μονάδα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα (σακούλες, παλέτες, ταινίες δεματοποίησης κλπ), για τη ασφαλή συσκευασία τόσο για την αποθήκευση όσο και κατά τη μεταφορά του κοκκοποιημένου ελαστικού, αλλά και των στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας.

Στο χώρο προβλέπεται και η κατασκευή κτιρίου που στεγάζει την παραγωγική διαδικασία, αλλά και τις υπόλοιπες υπηρεσίες του εργοστασίου. Οι εξωτερικές διαστάσεις αυτού είναι 70m x 32m και εμβαδού 2.240m2.

Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για το στάδιο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και συνέβαλε στην λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς.