Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΕΛ ΠΑΛΗΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ Καβάλας
Χρονολογία Ανάθεσης: 2003

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η πραγματοποίηση έρευνας για τον έλεγχο ικανοποίησης των σχετικών διατάξεων για την υγιεινή των νερών κολύμβησης στις κοντινές με το διαχυτήρα της ΕΕΛ Παληού Καβάλας ακτές, χωρίς την ανάγκη εφαρμογής συμπληρωματικής απολύμανσης (π.χ. χλωρίωση) των επεξεργασμένων λυμάτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η ΕΕΛ, η οποία βρίσκεται σε γήπεδο 12 στρεμμάτων στο ακρωτήρι “Κακόπλακα”, επεξεργαζόταν τα λύματα του οικισμού Παληού Καβάλας και λειτουργούσε ικανοποιητικά περίπου 5 έτη πριν από την εκπόνηση της υπόψη μελέτης.

Στην εν λόγω μελέτη αφού έγινε σύντομη αναφορά στο ιστορικό της ΕΕΛ, περιγράφηκε αναλυτικά η λειτουργία κάθε επιμέρους μονάδας (έργα εισόδου, δεξαμενές αερισμού, κλπ), ενώ παράλληλα εξετάστηκε και η ποιότητα εκροής λυμάτων από κάθε μονάδα.

Ακτή Παληού ΚαβάλαςΠ.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Ακολούθησε αναλυτική περιγραφή του τρόπου μεταφοράς και διάχυσης των επεξεργασμένων στη θαλάσσια περιοχή με τη χρήση προσομοίωσης του μοντέλου μεταφοράς, διασποράς και αραίωσης των κολοβακτηριδίων από το διαχυτήρα του Παληού, με την αναλυτική παρουσίαση των 11 εφαρμοζόμενων σεναρίων διασποράς.

Συμπερασματικά προέκυψε ότι η συνεισφορά της εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ Παληού στον μετρούμενο αριθμό κολοβακτηριδίων στις γειτονικές ακτές είναι απόλυτα μηδενική και δεν επιφέρει ουδεμία επίπτωση στο εγγύς και ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και στη θεσμοθετημένη περιοχή Natura 2000 (GR 1150009). Συνεπώς, η μερική απολύμανση που εκτελεί η ΔΕΥΑΚ, με τη χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου, στα επεξεργασμένα λύματα της ΕΕΛ εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιητική και δεν συντρέχει λόγος συμπληρωματικής απολύμανσης.

ΟΦΕΛΟΣ
Με την ολοκλήρωση της μελέτης τεκμηριώθηκε η ικανοποιητική απολύμανση των επεξεργασμένων εκροών της ΕΕΛ με αποτέλεσμα η ΔΕΥΑ Καβάλας να μην υποχρεώνεται στην εφαρμογή συμπληρωματικής απολύμανσης.