Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
Π.Π.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ (ΣΕΑ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΔΑΝΙΟΥ (Ν. ΈΒΡΟΥ)
Αναθέτουσα Αρχή: Εγνατία Οδός ΑΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2003

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια αίτησης για τη θετική γνωμοδότηση για την προέγκριση χωροθέτησης του έργου διαμόρφωσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) παραπλεύρως της Εγνατίας Οδού στην περιοχή Αρδανίου Ν. Έβρου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κάτοψη ΣΕΑ Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Δεδομένου ότι η Εγνατία Οδός είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος που ενώνει την ανατολική με την δυτική είσοδο της χώρας (Γέφυρα Κήπων - Ηγουμενίτσα), είναι απαραίτητη η διαμόρφωση κατάλληλων χώρων, οι οποίοι επιτρέπουν και εξασφαλίζουν τη διακοπή της πορείας των αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο των οχημάτων όσο και των αυτοκινητιστών που κινούνται επί της οδού.

Ο ΣΕΑ Αρδανίου χωροθετείται στη Χ.Θ. 5+750 - Χ.Θ. 6+500 του τμήματος 18.2 Μάκρη - Γέφυρα Κήπων της Εγνατίας Οδού και έχει έκταση 76 στρέμματα στο βόρειο τμήμα της Οδού και 78 στρέμματα στο νότιο. Το εν λόγω σημείο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φερών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις για το έτος 2010 ο εκτιμώμενος φόρτος και των δύο κατευθύνσεων από το ΣΕΑ υπολογίστηκε σε 9.028 οχήματα ημερησίως.

Ο προβλεπόμενος ΣΕΑ περιλαμβάνει:
Εκτός από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, ο ΣΕΑ παρέχει και πληροφορίες πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος ενώ αναδεικνύει τη φυσιογνωμία της περιοχής.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκε η ακριβής θέση κατασκευής των έργων. Επιπρόσθετα, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών. Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία και ελήφθη η σχετική θετική γνωμοδότηση για την χωροθέτηση των έργων.