Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Σ.Π. 2ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1997

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων των οικισμών Άγκιστρο, Αχλαδοχώρι, Βαμβακόφυτο, Βυρώνεια, Καμαρωτό, Καπνόφυτο, Ν. Πετρίτσι, Προμαχώνας, Στρυμονοχώρι, Χαρωπό και Χορτερό, οι οποίοι αποτελούν την περιοχή της 2ης Εδαφικής Περιφέρειας του Ν. Σερρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Στην υπόψη μελέτη γίνεται συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής των προαναφερθέντων οικισμών.

Ακολούθως γίνεται εκτίμηση Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣκαι αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής και των προβλημάτων τεχνικής υποδομής (θέματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, στερεών απορριμμάτων, κλπ), ενώ παράλληλα επισημαίνονται και οι περιοχές φυσικού κάλλους ή περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων αναψυχής ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση και αισθητική αναβάθμιση της υφιστάμενης εικόνας των εν λόγω περιοχών.

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες λύσεις (έργα ή μελέτες) μέσω των οποίων θα ήταν δυνατή η επίλυση των προβλημάτων. Στην μελέτη περιλαμβάνεται και η προεκτίμηση του κόστους των προβλεπόμενων έργων ή μελετών καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδότησής των.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό της παραπάνω μελέτης δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα εργαλείο για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων των οικισμών που ανήκουν στη περιοχή της 2ης Εδαφικής Περιφέρειας του Ν. Σερρών.