Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος
Χρονολογία Ανάθεσης: 1998

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή των απαιτούμενων υδραυλικών έργων διευθέτησης του Δενδροποτάμου από τη γέφυρα Κωνσταντινουπόλεως έως την εσωτερική περιφερειακή οδό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη περιοχής μελέτης Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Από την υφιστάμενη κατάσταση των κοιτών του Δενδροποτάμου και των συμβαλλόντων του ανακύπτει το σημαντικότερο πρόβλημα της λεκάνης απορροής του, το οποίο είναι οι πλημμύρες.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η αντιπλημμυρική προστασία καθώς και η περιβαλλοντική - αισθητική αναβάθμιση της ζώνης του Δενδροποτάμου στην περιοχή της Πολίχνης από την οδό Κωνσταντινουπόλεως και μέχρι την Εσωτερική Περιφερειακή οδό (Lολικό=551m). Προβλέπεται η διατήρηση της υφιστάμενης ανοικτής διατομής της κοίτης, η οποία με κατάλληλη διευθέτηση (τοποθέτηση συρματοκιβωτίων και δυνατότητα επένδυσης των πρανών με πράσινο) μπορεί να δώσει την αναμενόμενη υδραυλική και περιβαλλοντική ασφάλεια και αναβάθμιση αντίστοιχα. Η κρίσιμη πλημμυρική απορροή, με βάση την οποία έγινε η διαστασιολόγηση της διατομής, αναφέρεται σε βροχόπτωση με περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη, και ανέρχεται σε Q=130m3/s.

Η ανοικτή τραπεζοειδής διατομή έχει πλάτος πυθμένα 6m, κλίση πρανών 1,5 (3:2) και μέγιστο βάθος ροής ymax=2,41m.

H κατά μήκος κλίση είναι S=0.019 ή 1,9 % και με βάση τις παραπάνω διαστάσεις, εύκολα εξάγεται ότι το εμβαδόν της υγρής διατομής ανέρχεται σε 23,60m2. Το εύρος κατάληψης της διατομής ανέρχεται σε 13,95m.

Εκατέρωθεν της κοίτης κατασκευάζεται δίκτυο ακαθάρτων. Οι αγωγοί είναι διαμέτρου 600mm ενώ ανά 50m κατασκευάζονται φρεάτια επισκέψεως. Τέλος, και ανά 50m κατά πλάτος της κοίτης κατασκευάζονται ζώνες ασφαλείας από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του Δενδροποτάμου.