Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Μ.Π.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ- ΚΟΥΛΟΥΡΑ.(5.2/5.3)

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινοπραξία Κατασκευής Έργου ΕΟ Βέροιας-Λευκόπετρας
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανανέωση - τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή του τμήματος της Εγνατίας Οδού Κουρούρα - Βέροια - Λευκόπετρα από τη Χ.Θ. 20+266,05 ως τη Χ.Θ. 20+406,60 και ειδικότερα η τροποποίηση των τεχνικών έργων αυτού (αντικατάσταση της γέφυρας με επίχωμα και κιβωτιοειδή οχετό).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Σύμφωνα με την αρχική μελέτη στην υπόψη θέση είχε προταθεί κατασκευή δύο κοιλαδογεφυρών (μία για κάθε κλάδο της αρτηρίας) για τη διέλευση του ρέματος Βλαχιώτη. Όμως λόγω προβλημάτων από άποψη εδαφοτεχνικών χαρακτηριστικών της περιοχής τελικά προβλέφθηκε η κατασκευή επιχώματος και κιβωτιοειδούς οχετού χωρίς οριζοντιογραφική και μηκοτομική τροποποίηση των εγκεκριμένων λύσεων.

Για την κατασκευή του προβλεπόμενου επιχώματος, το οποίο διαμορφώθηκε σε βαθμίδες πλάτους 4m, ύψους 10m και κλίσεων 2:3, απαιτήθηκαν συνολικά 200.000m3 υλικού επιχώματος.

Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και πραγματοποιήθηκε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την ανανέωση-τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του έργου και συνέβαλε στην ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας Οδού.