Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ) (826/10.08.2001)

Αναθέτουσα Αρχή: Εγνατία Οδός ΑΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή - βελτίωση του τμήματος Μέστη - Μάκρη (15.4) της Εγνατίας Οδού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το τμήμα Μέστη - Μάκρη έχει συνολικό μήκος 14km και αποτελεί μέρος του οδικού Άξονα της Εγνατίας Οδού. Η σκοπιμότητα κατασκευής του συγκεκριμένου έργου σχεδόν ταυτίζεται με την σκοπιμότητα κατασκευής του συνολικού έργου.

Η χάραξη κινείται πάνω στην υφιστάμενη χάραξη της παλαιάς Εθνικής οδού που συνδέει τον κόμβο της Μέστης με τον κόμβο της Μάκρης. Ο άξονας της οδού έχει αφετηρία τον υφιστάμενο ημιτελή Α/Κ Μέστης με τελικό σημείο τον Α/Κ Μάκρης όπου και ενώνεται με το επόμενο τμήμα της Εγνατίας Οδού Μάκρη - Γέφυρα Κήπων.

Το έργο περιλαμβάνει σειρά από απαιτούμενα τεχνικά έργα για την τεχνική λειτουργία της οδού αλλά και την ενσωμάτωση και συνύπαρξη της με το περιβάλλον. Τα σημαντικότερα τεχνικά έργα είναι η κατασκευή κάτω διαβάσεων στη Χ.Θ. 4+508,91 και μεγάλος αριθμός οχετών (κιβωτοειδής, θολωτοί, σωληνωτοί και πλακοσκεπείς οχετοί).

Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκε η ακριβής θέση κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και πραγματοποιήθηκε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για το στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου και συνέβαλε στην ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας Οδού.