Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΧΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ, Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν αφενός η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και αφετέρου ο σχεδιασμός σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης των έργων: Συνεδριακό Κέντρο Οργάνης και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κέχρου για την ανάδειξη των περιοχών αυτών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις στην περιοχή κατασκευάζονται με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις σε αυτό.

Οι παρεμβάσεις του οικισμού Οργάνης αφορούν: Άποψη Παρέμβασης Κέχρου Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Όσον αφορά τις παρεμβάσεις στον οικισμό Κέχρου, αυτές ξεκινούν μέσα στον οικισμό και εκτείνονται με κατεύθυνση βόρεια σε μία περιοχή μήκους περίπου 1.500m και περιλαμβάνουν:
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις των έργων. Επιπρόσθετα, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και πραγματοποιήθηκε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για το στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Οι προτεινόμενες ενέργειες συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής.