Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
2Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Τ.Υ.Ν.Δ. Ροδόπης
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τις εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων οδικών τμημάτων σύνδεσης της αρχής του ποδηλατοδρόμου με τον παραθεριστικό οικισμό Αρωγής και την παρακείμενη ασφαλτοστρωμένη οδό Φανάρι Αρωγή - Μέση καθώς και τη σύνδεση του τέλους του ποδηλατοδρόμου με τον παραθεριστικό οικισμό Μέσης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη οικισμού Μέσης Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Τα προτεινόμενα έργα συμπεριλαμβάνονται στα έργα προστασίας και ανάδειξης του συμπλέγματος λιμνών Ισμαρίδας, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα για την οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που αφορά στη διατήρηση, προστασία και διαχείριση των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροβιότοπων της περιοχής αυτής.

Σκοπός των προτεινομένων παρεμβάσεων είναι η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος των υγροτόπων της περιοχής μελέτης και η παροχή δυνατότητας παρατήρησης και επαφής των ντόπιων και επισκεπτών - περιηγητών με τα οικοσυστήματα των λιμνοθαλασσών.

Τα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνουν:
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην προστασία και ανάδειξη του συμπλέγματος λιμνών Ισμαρίδας.