Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή: Νομαρχιακή Αυτ/ση Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης - Νομαρχιακό Δ/σμα Ξάνθης - ΔΤΥ
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν σύνταξη μελετών για την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή έργων ανάπλασης της παραλίας Μυρωδάτου Ν. Ξάνθης με τη διαμόρφωση χώρου αναψυχής με παρεμβάσεις ήπιας μορφής.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη παραλίας Μυρωδάτου Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Η παραλία Μυρωδάτου κατακλύζεται κατά τη θερινή περίοδο από έναν σημαντικό αριθμό λουομένων και παραθεριστών. Η αξιοποίηση και ανάδειξη της παραλίας είναι αναγκαία προκειμένου να δημιουργηθεί κατάλληλη υποδομή εξυπηρέτησης.

Η παραλία έχει μήκος 800m και πλάτος 60m.

Συνοπτικά οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις των έργων.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Παράλληλα εξετάστηκαν οι εναλλακτικές λύσεις κατασκευής των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην ανάπλαση της παραλίας Μυρωδάτου Ν. Ξάνθης.