Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
ΣΥΝΤΑΞΗ Μ.Π.Χ. – Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Νομαρχιακή Αυτ/ση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης -Νομαρχιακό Δ/σμα Ξάνθης-ΔΤΥ
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν σύνταξη μελετών για την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή έργων ανάπλασης της παραλίας Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τη διαμόρφωση χώρου αναψυχής με παρεμβάσεις ήπιας μορφής.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη παραλίας Αβδήρων Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Η παραλία Αβδήρων κατακλύζεται κατά τη θερινή περίοδο από έναν σημαντικό αριθμό λουομένων και παραθεριστών. Η αξιοποίηση και ανάδειξη της παραλίας είναι αναγκαία προκειμένου να δημιουργηθεί κατάλληλη υποδομή εξυπηρέτησης.

Η παραλία έχει μήκος 1.200m και πλάτος 20m.

Συνοπτικά οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Παράλληλα εξετάστηκαν οι εναλλακτικές λύσεις κατασκευής των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Οι μελέτες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλαν στην ανάπλαση της παραλίας Αβδήρων Ν. Ξάνθης.