Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ, ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ"
Αναθέτουσα Αρχή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός προγράμματος για την αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς και η δημιουργία συστήματος λειτουργίας και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα Νέστου, συμπλέγματος λιμνών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο σκοπός της μελέτης ήταν η Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣδιασφάλιση της οικολογικής αξίας καθώς και η λειτουργία, η διαχείριση και η ανάδειξη της περιοχής με τη βοήθεια κατάλληλων ρυθμιστικών παρεμβάσεων και ειδικών διαχειριστικών μέτρων τα οποία προσδιορίστηκαν, διαμορφώθηκαν και εξειδικεύτηκαν για την περιοχή και στη συνέχεια να εφαρμόστηκαν, μέσω ειδικών μελετών και έργων.

Η μελέτη περιελάμβανε τα εξής:
Ειδικότερα, τα προβλεπόμενα έργα - μελέτες ήταν τα ακόλουθα:
Επιπρόσθετα και βάσει της υπόψη μελέτης προβλέπεται η σύσταση φορέα διαχείρισης των υγροβιότοπων και της ευρύτερης περιοχής των. Αντικείμενο του φορέα είναι:
ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό της παραπάνω μελέτης δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και τη δημιουργία συστήματος λειτουργίας και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα Νέστου, συμπλέγματος λιμνών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους.