Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
Μ.Π.Ε. ΈΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 1ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ - ΞΑΝΘΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, 2η ΔΕΚΕ, τ. 14η ΠΥΔΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 1995

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων για τη βελτίωση της Εθνικής Οδού Δράμας - Παρανεστίου - Ξάνθης. Το έργο αποτελείτο από τα εξής τέσσερα (4) τμήματα:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη Εθνικής Οδού Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε κάθε ένα από τα προαναφερθέντα τμήματα δημιουργούσε προβλήματα αφενός λόγω του ότι τμήματα διέρχονταν από κατοικημένες περιοχές και αφετέρου λόγω της επικινδυνότητας προσπέλασης των (στενότητα οδού, κίνδυνος λόγω διασταύρωσης σε σιδηροδρομική γραμμή).

Το έργο διοικητικά υπάγεται στο Ν. Δράμας, βρίσκεται ανατολικά της πόλης της Δράμας και εκτείνεται κατά τμήματα από την περιοχή του οικισμού Χωριστής μέχρι την περιοχή του οικισμού Χαμοκέρασα.

Για κάθε τμήμα, τα προβλεπόμενα έργα, ήταν τα ακόλουθα:
Επιπλέον έχουν προβλεφθεί και οι απαιτούμενες θέσεις υπόγειας διέλευσης της πανίδας.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για την προβλεπόμενη ηχορρύπανση και αέρια ρύπανση από την κατασκευή και λειτουργία των έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Παράλληλα εξετάστηκαν οι εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην βελτίωση της Εθνικής Οδού Δράμας - Παρανεστίου - Ξάνθης.