Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΠΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή έργων ήπιων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στην Κοινότητα Κέχρου Ν. Ροδόπης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις στην περιοχή προτάθηκε να κατασκευαστούν με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις σε αυτό.

Οι παρεμβάσεις ξεκινούν μέσα στον οικισμό και εκτείνονται με κατεύθυνση βόρεια σε μία περιοχή μήκους περίπου 1.500m και περιλαμβάνουν:
Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην αξιοποίηση-ανάδειξη της Κοινότητας Κέχρου του Νομού Ροδόπης.