Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση Περιβάλλοντος
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της ήταν η κατάρτιση πλαισίου για τις συσκευασίες στην Ελλάδα, με στόχο την εναρμόνιση της Ελλάδος με την Κοινοτική Οδηγία 94/62.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η μελέτη περιελάμβανε αφενός τα στατιστικά δεδομένα, τα απογραφικά στοιχεία και τα τελικά στοιχεία που προέκυψαν από ανάλυση των ανωτέρω, για τα υλικά συσκευασίας για τα έτη 1995-1998 και αφετέρου προσδιορισμό των ροών κατανάλωσης, απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης με αναλυτικά ισοζύγια μάζας για κάθε υλικό συσκευασίας τα έτη 1995-1998. Επιπλέον έγινε ανάλυση των επιπτώσεων και των αναμενόμενων μεταβολών κατανάλωσης στις ροές απορριμμάτων και ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας για τα έτη 2000-2005 σε σχέση με τους στόχους εναρμόνισης της Ελλάδας και την Κοινοτική Οδηγία 94/62.

Ειδικότερα, τα περιεχόμενα της μελέτης ήταν:Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό της υπόψη μελέτης δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα εργαλείο για τη διαχείριση των συσκευασιών στην Ελλάδα.