Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ. & ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)
Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 1998

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή έργων ήπιων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων και έργων διαχείρισης στον βιότοπο της Ισμαρίδας Ροδόπης, δηλαδή την κατασκευή κέντρου πληροφόρησης και ποδηλατοδρόμων καθώς και τη διάνοιξη - βελτίωση των υφιστάμενων μονοπατιών, κλπ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη Λίμνης Ισμαρίδας Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις της περιοχής κατασκευάζονται με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις σε αυτό.

Οι παρεμβάσεις αφορούν:
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του βιοτόπου της Λίμνης Ισμαρίδας Ροδόπης.