Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή έργων ήπιων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στην Κοινότητα Οργάνης Ν. Ροδόπης με σκοπό την αξιοποίηση - ανάδειξη της ορεινής περιοχής αυτής.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις στην περιοχή προτάθηκε να κατασκευαστούν με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις σε αυτό.

Οι παρεμβάσεις αφορούν: Άποψη Παρέμβασης ΟργάνηςΠ.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην αξιοποίηση-ανάδειξη του Οικισμού Οργάνης του Νομού Ροδόπης.