Νομοθεσία

Νομοθεσία - Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες
 

Μελέτες

Περιβάλλον

 • Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012)                                                                                                                                           «Κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες/ υποκατηγορίες ανάλογα με τις δυνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις καθώς και σε ομάδες ομοειδών έργων-δραστηριοτήτων»
 • Νόμος 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011)
  «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
 • ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20.03.03)
  «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)» σύμφωνα με το άρθρο 4 του 1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2000 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (Α’ 91)”

 • ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11.07.01)
  «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/88/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 03.11.1998

 • Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09.12.03)
  «Προστασία και διαχείριση των υδάτων» σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 23.10.2000

Ενέργεια

 • Νόμος 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.06.06)
  «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις»

Έργα