Υπηρεσίες

 

Τομείς Δραστηριότητας

Η εταιρία «Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.» παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο τομέα του περιβάλλοντος, καθώς και στο σχεδιασμό και την τεχνική υποστήριξη κατασκευής έργων υποδομών.

Δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών.  Επιπλέον, υποστηρίζει τις αναθέτουσες αρχές στην προώθηση για δημοπράτηση των έργων (σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, Μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ), καθώς και στην υποστήριξη κατά την φάση κατασκευής των έργων (συμβουλευτικές υπηρεσίες).


Συγκεκριμένα, οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία είναι οι εξής:

 • Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων

  H εταιρία εκπονεί και κατά τη διάρκεια της πολυετούς δραστηριοποίησης της έχει αναπτύξει εκτεταμένη εμπειρία σε μελέτες δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, μελέτες έργων επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αποχέτευσης – αποστράγγισης έργων οδοποιίας, διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών, μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων διαχείρισης υδατικών πόρων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, κλπ.).

 • Διαχείριση - Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων

  Επιλογή αποτελεσματικών συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές παραμέτρους, όσο και τις απαιτήσεις των κατά περίπτωση έργων (κόστος, διαθέσιμες εκτάσεις κλπ). Εκπονούνται μελέτες διαχείρισης υγρών αποβλήτων (λυμάτων) – προτάσεις σχεδίων διαχείρισης -, τεχνικές μελέτες αποχετευτικών δικτύων, καθώς και μελέτες επεξεργασίας λυμάτων.

 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων

  Eκπονούνται μελέτες Διαχείρισης και Προστασίας Υδατικών πόρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό Υδραυλικών Έργων και Σχεδίων Διαχείρισης (γνώση των Υδρολογικών, Υδρογεωλογικών και Υδραυλικών συνθηκών).

 • Διαχείριση - Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων

  Η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα αυτό, καθώς κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης δραστηριότητάς της έχει εκπονήσει μελέτες που αφορούν στη δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, την κατασκευή κέντρων διαλογής απορριμμάτων – υπολειμμάτων, μονάδων βιολογικής – μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων. Επίσης, έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό μελετών που σχετίζονται με την αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

 • Προστασία Ευαίσθητων Οικοσυστημάτων

  Βασικός γνώμονας των επιλεγόμενων λύσεων είναι η προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Επιπλέον, η εταιρία έχει εκπονήσει μελέτες καθορισμού ζωνών προστασίας, καθώς και μελέτες ήπιων παρεμβάσεων για την ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών.
 • Αναπτυξιακές και Οικονομοτεχνικές Μελέτες

  Οι υπόψη μελέτες εκπονούνται από διεπιστημονικές ομάδες που συγκροτεί η εταιρεία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε έργου.

 • Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου

  Υποστήριξη φορέων στην κατασκευή έργων των ανωτέρω τομέων δραστηριότητας.

 • Διερεύνηση Δυνατοτήτων Εφαρμογής Καινοτόμων Συστημάτων Υποδομών

  Καινοτόμα συστήματα υποδομών με σύγχρονο τεχνολογικό και αειφορικό χαρακτήρα.Υπηρεσίες

Η εταιρία «Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.» προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.

 • Διαχειριστικά Σχέδια
 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Αναγνωριστικές - Προκαταρκτικές Μελέτες
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες και Αδειοδοτήσεις
 • Μελέτες Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος – Προστατευόμενες Περιοχές
 • Υδραυλικές μελέτες, που αφορούν ύδρευση, αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων, φράγματα, άρδευση, αντιπλημμυρικά έργα, έργα διαχείρισης ομβρίων και διευθετήσεις και οριοθετήσεις χειμάρρων, ποταμών, ρεμάτων κλπ.
 • Τεχνικές Μελέτες Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με τη μελέτη χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, κέντρων διαλογής απορριμμάτων – υπολειμμάτων, μονάδων βιολογικής – μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς και αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης.
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες Κόστους – Οφέλους
 • Αναπτυξιακές Μελέτες
 • Μελέτες Τοπογραφίας
 • Στατικές Μελέτες
 • Μελέτες Οδοποιίας
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Μελέτες ΣΑΥ - ΦΑΥ
 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Έργων
 • Διαχείριση Έργων
 • Προετοιμασία προτάσεων για υποβολή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα