Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων

 Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων
Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα υδάτινα οικοσυστήματα έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στους διαθέσιμους υδατικούς πόρους. Οι εύκολες πηγές νερού έχουν περιοριστεί εξαιτίας των φαινομένων από τις κλιματικές αλλαγές (π.χ. ξηρασία, ερημοποίηση) και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (π.χ. μόλυνση, παρεμβάσεις).

Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αφορά όλη τη διάρκεια του «κύκλου ζωής» τους ο οποίος περιλαμβάνει την υδροληψία, μεταφορά, επεξεργασία, κατανάλωση και δυνητικά την επαναχρησιμοποίηση των παραγομένων αποβλήτων.
Έμφαση αποδίδεται στην εξοικονόμηση νερού σε όλα τα στάδια του «κύκλου ζωής» των υδατικών πόρων.
Εναλλακτικοί υδατικοί πόροι εξετάζονται μόνο όταν η δυνατότητα εξοικονόμησης νερού στις υπόλοιπες φάσεις του «κύκλου ζωής» τους έχει εξαντληθεί. Για παράδειγμα σημαντικές ποσότητες νερού χάνονται στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού από διαρροές που οφείλονται σε βλάβες, ελλιπή συντήρηση και παράνομες συνδέσεις. Σύγχρονα έργα μείωσης διαρροών μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις απώλειες νερού.

Σήμερα εξετάζονται νέοι πόροι νερού με προέλευση από τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης νερού από προχωρημένη επεξεργασία λυμάτων και αφαλάτωσης υφάλμυρου και θαλασσινού νερού. Οι τεχνολογίες αυτές ήταν οικονομικά ασύμφορες στο παρελθόν αλλά σήμερα έχουν γίνει επίκαιρες. Επιπλέον, η υπεράντληση των υπόγειων νερών έχει περιβαλλοντικό, ενεργειακό και οικονομικό κόστος το οποίο θα μπορούσε να αντισταθμιστεί με αντικατάσταση της εκμετάλλευσής τους με κατάλληλα έργα αξιοποίησης ανεκμετάλλευτων επιφανειακών νερών. Παραδείγματα τέτοιων έργων είναι φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες, διυλιστήρια, κλπ.