Κλιματικές αλλαγές

Κλιματικές αλλαγέςΟι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνουν τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και προκαλούν κλιματικές αλλαγές με περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στο άμεσο μέλλον. Τα αέρια του θερμοκηπίου δεσμεύουν τη θερμοκρασία του ήλιου στην ατμόσφαιρα όπως συμβαίνει στο εσωτερικό περιβάλλον ενός θερμοκηπίου.

Τα κυριότερα αέρια θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται από τη καύση ορυκτών καυσίμων (άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου) και διάφορα βιομηχανικά παράγωγα (μεθάνιο, οξείδια του αζώτου, χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες κλπ). Το 80% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προέρχονται από την παραγωγή και χρήση ενέργειας και τις μεταφορές.
Σαν πρώτο βήμα στο πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών η ΕΕ έχει βάλει σαν στόχο, για όλα τα Κράτη Μέλη, μέχρι το 2020 την 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στην υλοποίηση του στόχου συμβάλλουν έργα στα οποία γίνεται ορθολογική διαχείριση των φυσικών και υλικών πόρων σε όλη τη διάρκεια του «κύκλου ζωής» τους (από την εξαγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό, κατανάλωση και δυνητικά την επαναχρησιμοποίηση των παραγομένων αποβλήτων). Αυτό σημαίνει την ανεύρεση μεθόδων για μεγαλύτερη παραγωγή με λιγότερες εισροές πόρων, ηπιότερες επιπτώσεις και διαφορετικούς τρόπους κατανάλωσης για τον περιορισμό του κινδύνου έλλειψης και μόλυνσης των πόρων.

Επιπλέον, για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η στρατηγική της ΕΕ περιλαμβάνει το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών που ξεκίνησε το 2005. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, κάθε εγκατάσταση έκλυσης εκπομπών λαμβάνει επιτρεπόμενα όρια εκπομπής κάθε χρόνο. Εάν η εγκατάσταση εκλύει λιγότερο από τα επιτρεπόμενα όρια, μπορεί να πωλήσει το πλεόνασμα των επιτρεπόμενων ορίων. Οι εγκαταστάσεις που αναμένεται ότι θα εκλύουν περισσότερο από τα επιτρεπόμενα όρια, μπορούν ή να επενδύσουν σε τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών τους ή να αγοράσουν πρόσθετα επιτρεπόμενα όρια για την κάλυψη των επιπλέον εκπομπών τους.

Έστω και εάν μειωθούν δραστικά οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου, οι κλιματικές αλλαγές θα εμφανιστούν μέχρι κάποιο βαθμό εξαιτίας των εκπομπών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Έτσι, η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές είναι συμπληρωματικά απαραίτητη μαζί με την μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου. Παραδείγματα έργων προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, περιλαμβάνουν τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας παράκτιων περιοχών από την άνοδο του επιπέδου της θάλασσας, τη δημιουργία καλλιεργειών που αντέχουν στην ξηρασία, την ανεύρεση μεθόδων που σταματούν την απώλεια βιοποικιλότητας και αποδόμησης των οικοσυστημάτων κλπ.