Σύνδεσμοι

 Σύνδεσμοι - Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)

Ο διαδικτυακός τόπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίηση τους για την οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Ο διαδικτυακός τόπος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός του είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής.

Μητρώο Γραφείων Μελετών ΥΠΕΧΩΔΕ

Ο διαδικτυακός τόπος του Μητρώου Γραφείων Μελετών του ΥΠΕΧΩΔΕ. Μέσα από την σελίδα αυτή δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης των δικαιολογητικών που αφορούν τα μελετητικά πτυχία - την Νομοθεσία - τις Εγκυκλίους, τα ΠΔ, τις Γνωμοδοτήσεις της ΓΕΜ όπως επίσης και η αναζήτηση στοιχείων Μελετητών - Μελετητικών Γραφείων.

Σύνδεσμος Μελετητών Υδραυλικών Έργων (ΣΜΥΕ)

Ο διαδικτυακός τόπος του Συνδέσμου Μελετητών Υδραυλικών Έργων. Σκοποί του συνδέσμου είναι η προώθηση και υποστήριξη των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελετητών υδραυλικών έργων, η ανύψωση της επιστημονικής στάθμης των εν Ελλάδι καταρτιζομένων μελετών υδραυλικών έργων και η συνεχής ενημέρωση των μελών του μέσω δημοσιευμάτων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων κλπ. επί των επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της μελέτης, της κατασκευής και λειτουργίας υδραυλικών έργων.

Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)

Ο διαδικτυακός τόπος της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η ΕΕΔΣΑ είναι ο μόνος επιστημονικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα, μέλος της International Solid Waste Association, που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων για τα απορρίμματα.

International Water Association (ΙWA)

Το παγκόσμιο δίκτυο του IWA υποστηρίζει την καινοτομία και την στρατηγική σκέψη όπως επίσης και την προώθηση της πολυεπίπεδης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ομάδων των μελών της για τη δημιουργία ρεαλιστικών και βιώσιμων λύσεων στις προκλήσεις των παγκόσμιων αναγκών σε νερό.

International Solid Water Association (ISWA)

Η Διεθνής Ένωση Στερεών Αποβλήτων (ISWA) αποτελεί μια μη κυβερνητική, ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική ένωση με αποστολή την προώθηση και ανάπτυξη μιας επαγγελματικής διαχείρισης αποβλήτων παγκοσμίως ως συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη.

World Bank Group (WBG)

Η Παγκόσμια Τράπεζα αποτελεί ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες για αναπτυξιακά έργα (π.χ. δρόμοι, γέφυρες, σχολεία) με δεδηλωμένο στόχο τη μείωση της φτώχειας.

European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) είναι ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο υποστηρίζει προγράμματα σε 29 χώρες, από την κεντρική Ευρώπη έως την Κεντρική Ασία. Το ίδρυμα επενδύει κυρίως σε πελάτες που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα των οποίων οι ανάγκες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως από την αγορά, και προωθεί την επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση προς ανοικτές και δημοκρατικές οικονομίες της αγοράς.

European Commission

Ο διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

The LIFE+  Programme

Το πρόγραμμα LIFE+ αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας με την συγχρηματοδότηση πιλοτικών έργων ή έργων επίδειξης με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

The  Intelligent Energy-Europe Programme

Το πρόγραμμα Intelligent Energy-Europe είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας,την ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη δημιουργία μιας “εξυπνότερης” ενεργειακά Ευρώπης.

The CIP Eco-Innovation Programme

Το πρόγραμμα CIP Eco-Innovation είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την υποστήριξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών που μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων και να μειώσουν το οικολογικό αποτύπωμα της ΕΕ. Με τον παραπάνω στόχο επιδιώκεται η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς.

The 7th Research Framework Programme (FP7)

Το πρόγραμμα FP7  είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης. Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος αφορούν την ενδυνάμωση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την ενθάρρυνση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μέσω της έρευνας η οποία στηρίζει τις Ευρωπαϊκές πολιτικές.