Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι σύγχρονες ενεργειακές προκλήσεις αφορούν:

- την εξασφάλιση ενεργειακών πόρων με ικανοποιητική επάρκεια για την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης
- μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη παραγωγή και τη χρήση ενέργειας, ειδικά επιπτώσεις που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές και τη μόλυνση του αέρα.

Οι ΑΠΕ και η εξοικονόμηση ενέργειας (ΕΞΕ) σε κτίρια, υποδομές και στις μεταφορές παίζουν βασικό ρόλο στην κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης με βιώσιμο-αειφορικό τρόπο.

Η χρήση των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συμβάλλουν στο φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών. Η χρήση των ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταικά-θερμικά, μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα και γεωθερμία) αντικαθιστά τη χρήση των ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και καυσίμου κίνησης των μεταφορικών μέσων. Η Ελλάδα έχει σαν εθνικό στόχο για το 2020 την 20% αντικατάσταση των συμβατικών πηγών ενέργειας με ΑΠΕ και την 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Ελλάδα έχει σαν εθνικό στόχο για το 2020 την 20% εξοικονόμηση ενέργειας. Σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια) προκύπτει με ανακαίνιση, καλύτερη λειτουργία και συντήρηση καθώς και χρήση των ΑΠΕ σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε έργα υποδομής (π.χ. θερμική μόνωση, αποτελεσματικός κλιματισμός, αερισμός και φωτισμός). Σημαντική επίσης μείωση στην κατανάλωση ενέργειας μπορεί να επέλθει στις μεταφορές όπου σήμερα το 98% των καυσίμων που καταναλώνεται είναι ορυκτής προέλευσης. Η μείωση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με εναλλακτικά και ανανεώσιμα καύσιμα σε συνδυασμό με στρατηγικές μεταφορών με βιώσιμο χαρακτήρα.